• प्रदेश सरकार

  लुम्बिनी प्रदेश

  वन,वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

  प्रदेश वन निर्देशनालय

  डिभिजन वन कार्यालय

  रोल्पा


  हाम्रो बारेमा

  वि.स. २०३३ सालमा राष्ट्रिय वन यौजना लागु भए पछि तत्कालिन वन विभागको संगठनिक स्वरूप परिवर्तन गरी देशभर ४० वटा वन डिभिजन कार्यालयको स्थापना गर्ने निर्णय पस्चात बि .स. २०३४ सालमा प्युठान र रोल्पा जिल्ल्लाको वन संरक्षण र विकास गर्ने उद्येश्य अनुरुप प्युठान वन डिभिजन कार्यालय स्थापना भएको थियो |वि.स. २०४० सालमा विकेन्द्रीकरणको भावना र मर्म अनुसार देशभर ५ वटा क्षेत्रिय वन निर्देशनालय तथा ७५ वटै जिल्लामा  जिल्ला वन कार्यालयको रुपमा स्थापना गर्ने नीति अनुसार रोल्पा जिल्लामा वि.स. २०४२ सालमा जिल्ला वन कार्यालय,रोल्पा स्थापना गरियो . बि .स. २०५० सालमा वन विभागको पुनर्गमन अनुरुप रोल्पा जिल्लामा रा.प.तृतीय श्रेणीको जिल्ला वन अधिकृतको नेतृत्वमा ८ वटा रेन्ज पोस्ट रहने गरी संगठन निर्माण गरियो . “वन क्षेत्रको लोकतान्त्रिकरण,सुशासन एवं दिगो विकास कार्यदल” को प्रतिवेदन,व्यवस्थापिका-संसदको प्राकृतिक श्रोत र साधन समितिबाट प्राप्त विभिन्न विषयहरुमा साविकको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई दिईएको निर्देशन, प्राकृतिक श्रोत साधन समितिको निर्देशनमा गठित उच्चरस्तरीय आयोग, २०६७ को समेत वन संगठनमा विद्धमान समस्या तथा कमजोरीहरुको सुधारका लागि वन प्रशासनको सांगठनिक तथा व्यवस्थापकिय पुनसंरचनाको आवश्यकता महसुश भई निजामति सेवा ऐन २०४७ को दोश्रो संसोधन अध्यादेश २०६९ को दफा २४ घ १ बमोजिम वढुवा भएका कर्मचारीहरुको समायोजन तथा पदस्थापन गरी आ.व. २०७०/७१ बाट लागु हुने गरी वन विभागकोकेन्द्रीय संगठन तथा मातहतका जिल्ला वन कार्यालयहरुको संगठन संरचनामा फेरबदल गरी मिति २०७०/४/२८ देखि लागु हुने गरी जिल्ला वन कार्यालयहरुको संगठनिक स्वरुपमा फेरबदल गरी रा.प.द्रितिय श्रेणीको जिल्ला वन अधिकृतको नेतृत्वमा ८ वटा रेञ्जपोस्टलाई इलाका वन कार्यालयमा रुपान्तरण गरी उक्ता कार्यालयहरुमा रा.प.तृ.श्रेणीको सहायक वन अधिकृतको दरबन्दी सृजना गरी नयाँ संगठनिक स्वरुपको थालनी गरियो | 


  अरु पढ्नुहोस्

  कार्यविवरण, लक्ष्य र उदेश्य

  कार्यविवरण

   कार्य विवरण नेपाल सरकार तथा परदेस सरकारको नीति, नियम एव निर्देशनमा रही सरकारद्वारा व्यवस्थित वन तथा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत रास्ट्रिय वनको सरक्षण, संबर्द्वन एबम सदुपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने | सर्बसाधारण जनतालाई दैनिक रुपमा आवश्यक पर्ने वस्तु एवम सेवाको आपूर्ति व्यवस्थापन र उद्योगका लागि वनजन्य कच्चापदार्थ उत्पादन तथा परिपूर्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने | वनश्रोतको दिगो ढंगबाट व्यवस्थापन र विकास गर्न वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी कार्यक्रम कार्यन्वयन, अनुगमन र मुल्यान्कंलाई प्रभाबकारी बनाउन संस्थागत र पेशागत क्षमतमा अभिबृद्धि गर्ने | जडिबुटी खेती विस्तार, प्रशोधन र बजारीकरणमा निजि क्षेत्रको लगानी प्रबर्द्धन गर्नुका साथै सामुदायिक वन, कबुलियती वन र निजि विकासक लागि आवस्यक प्रविधिक सहयोग उपलब्ध गराई कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने| वनमा आधारित परिस्थिकिय प्रणालीको संरक्षण गरी वातावरण सेवाको विस्तार र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक र नियमन सम्बन्धि कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने| जलवायु परिवर्तनका प्रतिकुल प्रभावहरु न्युनिकरण र अनुकुलनका उपायहरको अवलम्बन गर्ने| प्रचलित नीति, नियम, मार्गदर्शनहरुको कार्यान्वयन गरी वन क्षेत्रको सुशासन कायम गर्ने| प्रचलित नीति, नियम, मार्गदर्शनहरुको कार्यान्वयन गरी वन क्षेत्रको सुशासन कायम गर्ने| डिभिजनस्तरको वनक्षेत्रको श्रोतको क्षमता आंकलन , नक्सान्कन, आवधिक योजना तयारी तथा कार्यान्वयन गर्ने गराउने |

  लक्ष्य

          क)    सबै प्रकारका वनमा दिगो वन व्यवस्थापन       ख)   क्षमता अभिबृद्धि सुशासनमा सुधार       ग)    परिणाममुखी वन प्रशासन        घ)    प्रभावकरी अनुगमन       ङ)     प्रविधि र लगानी स्तर बृद्धि

  उद्देश्य

   डिभिजन वन कार्यालय दुरदृष्टि तथा उद्येश्यहरु क ) डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतको समग्र वन क्षेत्रको संरक्षण ,विकास र सदुपयोग सम्बन्धी एन ,नियम तथा नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वन गर्ने . ख ) वन विकास सम्बन्धी डिभिजनस्तरीय योजना तर्जुमा एव कार्यान्वन गर्ने . ग ) निजि वन र कृषि वन वाली विकास एव व्यवस्था गर्न सरोकारहरुलाई आवश्यक प्राबिधिक सुझाव सल्ला दिने . घ ) सार्बसाधारण लागि वन सम्पदा सम्बन्ध जानकारी उपलब्ध गराउने . ड.) प्रचलित नीति एव कानुन वमोजिम यस डिभिजन वन कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको वनको समुदायमा आधारित वन व्येवास्थापन प्रणालीको माध्यमद्वारा दिगो व्यवस्थापन गर्ने गराउने . च) काष्ठ एब गैरकाष्ठ वन पैदावारहरुको विक्षरोपण तथा  खेती विस्तार प्रबर्द्वन गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने | छ ) जैविक विविधता एवं वातावरण संरक्षणको भुक्षय नियनत्रण कार्यमा समेत सहयोग तथा समन्वय गर्ने | ज) वनको संरक्षण, विकास र सदुपयोगद्वारा वनपैदावारको आपूर्ति गरी स्थानीय, प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने | झ) जिल्ला / डिभिजनस्तरीय सरकारी र गैरसरकरी संघसंस्था, स्थानीय निकायहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरुसंग समन्वय गरी वन विकास एवं व्यवस्थापन कार्यहरु संचालन गर्ने | ञ) वन संरक्षण, विकास र सदुपयोग कार्यद्वारा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने | ट) वनक्षेत्रको सुशासन कायम गर्ने|  

  Prakash Dhami

  डा. मोहन प्रसाद पौडेल

  (कार्यालय प्रमुख)
  डिभिजनल वन अधिकृत
  9857824112
  Nirmal

  बाबुराम पोख्रेल

  (सूचना अधिकारी)
  सहायक वन अधिकृत
  9857877018
  कानुनी दस्ताबेज
  शीर्षक डाउनलोड
  थप हेर्नुहोस्
  शीर्षक डाउनलोड
  थप हेर्नुहोस्
  शीर्षक डाउनलोड
  थप हेर्नुहोस्
  शीर्षक डाउनलोड
  कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि
  थप हेर्नुहोस्
  सुचनाहरु
  शीर्षक डाउनलोड
  डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको दाँतेओखरको ग्राफ्टिङ विरुवा खरिद सम्बन्धी १५ दिने सूचना
  गोलिया काठ दाउरा लिलामको बोलपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना
  बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना
  वोलपत्रद्वारा काठ दाउरा विक्री वितरण सम्बन्धी सूचनाको म्याद सच्याइएको बारे
  डिभिजन वन कार्यालय रोल्पाको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना
  काठ दाउरा विक्रीको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी ७ (सात) दिने सूचना
  थप हेर्नुहोस्
  थप हेर्नुहोस्

  © 2020 Copyright : डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा
  Last Updated: 2021/06/22
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.