सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड २०७५

लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सरकारबाट २०७५ मा जारी भएको