• प्रदेश सरकार

  लुम्बिनी प्रदेश

  वन,वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

  प्रदेश वन निर्देशनालय

  डिभिजन वन कार्यालय

  रोल्पा


  लिंकहरु
  क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
  1 नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाण्डौँ http://www.mofe.gov.np/
  2 वन,वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय बुटवल, रूपन्देही https://moitfe.lumbini.gov.np/
  3 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मुकाम: बुटवल, नेपाल https://ocmcm.lumbini.gov.np/
  4 आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय मुकाम: बुटवल, नेपाल https://moeap.lumbini.gov.np/ne/
  © 2020 Copyright : डिभिजन वन कार्यालय, रोल्पा
  Last Updated: 2021/06/22
  Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.